Ordinul nr. 1484/7310/2017 Norme metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul nr. 697/112/2011

Ordinul nr. 1484/7310/2017 Norme metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul nr. 697/112/2011

Ministerul Sanatatii

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Vazand Referatul de aprobare nr. F.B. 13.995 din 21.12.2017 al Directiei generale de asistenta medicala si sanatate publica,

avand in vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinand cont de prevederile art. 63 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 129/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 14 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, ministrul sanatatii si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, emit urmatorul ordin:

Art. I. 

Normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 697/112/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru, pe care pacientul o va prezenta in zilele urmatoare la medicul sau de familie pentru informare asupra diagnosticului si tratamentului administrat in centrul de permanenta.”

2. La articolul 9, alineatele (1), (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 

Art. 9. 

(1) Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda se poate infiinta un centru de permanenta prin vointa liber exprimata a minimum 2 medici de familie, titulari de cabinete de medicina de familie, indiferent de forma de organizare, care pot coopta alti medici de familie pentru a se constitui un grup de 7 medici.

(4) În situatiile in care un medic de familie isi pierde dreptul de practica medicala, se imbolnaveste, survine decesul sau doreste sa paraseasca grupul de medici care participa la serviciul in regim de garda in centrul de permanenta, conventia si, implicit, centrul de permanenta functioneaza in continuare daca medicii ramasi considera ca pot derula activitatea in centrul de permanenta.

(5) Medicul care participa la serviciul in regim de garda in centrul de permanenta si care doreste sa paraseasca grupul de medici va notifica in scris medicul coordonator cu cel putin 60 de zile anterior parasirii grupului.

(6) În situatia in care se doreste infiintarea unui centru de permanenta, dar numarul medicilor din zona este mai mic decat numarul minim de 5, atunci pot fi cooptati medici de familie care nu sunt titulari de cabinet pentru a constitui echipele de garda necesare functionarii centrului de permanenta.”

3. La articolul 11 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) in situatia in care echipele de garda asigura continuitatea asistentei medicale primare in cadrul unui centru de permanenta mobil, se consemneaza locatia de la nivelul careia fiecare medic de familie participant la asociere asigura continuitatea asistentei medicale primare;”.

4. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 16.

Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda prin centrele de permanenta, medicii de familie organizati in una dintre formele de exercitare a profesiei, potrivit legii, pot angaja ca salariati medici de familie, precum si asistenti medicali, in conditiile prevederilor legale in vigoare, sau pot incheia cu acestia contracte de prestari de servicii.”

5. La articolul 24, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizeaza pentru plata medicilor de familie si asistentilor medicali care participa la constituirea echipelor de garda pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda prin centrele de permanenta in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice, precum si pentru costurile aferente medicamentelor si materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenta ale centrelor de permanenta care functioneaza in spatii puse la dispozitie de consiliile locale. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurand continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda, in spatiul pus la dispozitie de consiliul local, suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie in care tariful orar al medicului de 40 lei/ora se majoreaza cu 4 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care activeaza in cadrul centrului de permanenta, indiferent daca este medic titular sau medic angajat.”

6. La articolul 30, literele h) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

h) sa efectueze cel putin anual controlul organizarii si desfasurarii activitatii in centrele de permanenta;

j) sa intocmeasca si sa transmita Ministerului Sanatatii, trimestrial, pana cel tarziu la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, evaluarea activitatii desfasurate in cadrul centrelor de permanenta, pe baza analizei datelor raportate si a rezultatului controlului efectuat;”.

7. La articolul 30, dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele k) si l), cu urmatorul cuprins:

k) sa transmita lunar Ministerului Sanatatii datele de contact ale centrelor de permanenta, daca au suferit modificari fata de luna anterioara;

l) sa informeze publicul prin intermediul site-ului propriu si al mass-mediei asupra existentei si activitatii centrelor de permanenta din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, precum si asupra datelor de contact ale acestora.”

8. La articolul 32, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:

g) sa informeze pacientii, prin dispeceratul medical de urgenta, pentru urgentele medico-chirurgicale (cod verde) cuprinse in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, asupra existentei si datelor de contact ale centrului de permanenta cel mai apropiat, in intervalul orar de functionare a centrului de permanenta;

h) sa analizeze lunar solicitarile primite de la pacienti pentru a stabili cazurile care ar fi putut fi indrumate catre centrele de permanenta.”

9. La articolul 34, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) sa transmita directiilor de sanatate publica, pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna precedenta, datele privind activitatea desfasurata in centrul de permanenta, prin intermediul platformei electronice http://dsp.ms.ro;”.

10. La articolul 36 alineatul (1), litera g) se abroga.

11. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 39. 

(1) Tariful orar pentru medicul de medicina de familie este de 40 lei/ora.

(2) Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurand continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda, in cabinetul propriu sau prin rotatie in spatiul pus la dispozitie de unul dintre medicii participanti la conventia de asociere, suporta si cheltuielile de administrare si functionare ale cabinetului, precum si costurile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie in care tariful orar prevazut la alin. (1) se majoreaza cu 50%, adica 20 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care isi desfasoara activitatea in acel cabinet, indiferent daca este titular, asociat sau medic angajat. Medicii de familie care participa la constituirea unui centru de permanenta asigurand continuitatea asistentei medicale primare in regim de garda in spatiul pus la dispozitie de autoritatile locale suporta si cheltuielile cu dotarea si mentinerea trusei de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, situatie in care tariful orar de 40 lei/ora se majoreaza cu 4 lei/ora, pentru fiecare medic de familie care isi desfasoara activitatea in acel centru de permanenta, indiferent daca este titular de cabinet, asociat sau medic angajat.

(3) Tariful orar pentru asistentii medicali care desfasoara serviciul in regim de garda in cadrul centrelor de permanenta se determina in functie de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile si contributiile aferente si nu poate fi mai mic de 20 lei/ora si mai mare de 22,5 lei/ora.

(4) Pentru veniturile realizate se calculeaza si se vireaza cotele potrivit reglementarilor legale in vigoare.”

12. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 40. 

(1) Controlul privind respectarea asigurarii continuitatii asistentei medicale primare in regim de garda in centrele de permanenta se exercita cel putin anual de comisii mixte formate din reprezentanti ai directiilor de sanatate publica si ai casei de asigurari de sanatate, in functie de domeniul de competenta.”

13. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 41. 

(1) La nivel local, monitorizarea si evaluarea activitatii centrelor de permanenta se realizeaza trimestrial de catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si cuprind in principal urmatoarele elemente:

a) analiza datelor de activitate raportate de fiecare centru de permanenta;

b) identificarea, analizarea si solutionarea, in limitele competentelor institutionale, a problemelor aparute in cadrul organizarii si functionarii fiecarui centru de permanenta;

c) adoptarea masurilor de imbunatatire a organizarii si functionarii fiecarui centru de permanenta si implementarea acestora.

(2) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a elabora trimestrial un raport privind activitatea fiecarui centru de permanenta, pe care il vor transmite Ministerului Sanatatii pana cel tarziu la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului.”

14. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 42. 

Evaluarea activitatii centrelor de permanenta se realizeaza pe baza urmatoarelor date care vor fi raportate lunar prin intermediul platformei electronice http://dsp.ms.ro directiilor judetene de sanatate publica si a municipiului Bucuresti:

1. date de activitate raportate de centrul de permanenta:

a) numarul de bolnavi care s-au prezentat in centrul de permanenta in zilele lucratoare;

b) numarul de bolnavi care s-au prezentat in centrul de permanenta in zilele nelucratoare;

c) numarul de bolnavi pentru care s-a solicitat interventia unui echipaj de urgenta;

d) numarul de bolnavi pentru care s-a solicitat ambulanta de transport;

e) numarul de bolnavi pentru care s-a eliberat bilet de trimitere catre alte specialitati in vederea internarii;

f) numarul de bolnavi pentru care s-a asigurat tratament la sediul centrului de permanenta;

g) numarul de bolnavi pentru care s-a asigurat consultatie la domiciliul pacientului;

h) numarul de persoane care s-au prezentat in centrul de permanenta pentru o afectiune care nu a reprezentat o urgenta medico-chirurgicala (cod verde) conform anexei nr. 1 la normele metodologice;

2. date raportate de directiile de sanatate publica:

a) consumul de medicamente si cheltuielile aferente;

b) consumul de materiale sanitare si cheltuielile aferente;

c) numarul personalului medical, pe categorii profesionale, detaliat pe formele de organizare a centrelor de permanenta;

d) numarul centrelor de permanenta din judet;

e) populatia deservita estimata din judet prin centrele de permanenta existente;

f) cost mediu/bolnav cu medicamente si materiale sanitare utilizate pentru tratamentul acordat la sediul centrului de permanenta;

3. date raportate de catre primarul unitatii administrativ- teritoriale:

a) numarul de centre de permanenta care functioneaza in sedii asigurate de catre consiliile locale;

b) numarul autospecialelor de consultatii la domiciliu puse la dispozitia centrelor de permanenta de catre consiliile locale;

c) cheltuieli efectuate pentru asigurarea utilitatilor;

d) cheltuieli efectuate pentru asigurarea personalului auxiliar si a pazei cabinetelor medicale care participa la constituirea centrelor de permanenta, indiferent de forma de organizare si sediu.”

15. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

16. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

17. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.

18. În anexa nr. 6 la normele metodologice la articolul 7, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

(2) Tariful orar pentru medicii de familie titulari de cabinet, precum si pentru medicii angajati este de 40 lei/ora. (3)Tariful orar pentru asistentii medicali care desfasoara serviciu in regim de garda in cadrul centrelor de permanenta se determina in functie de salariul negociat cu toate sporurile si contributiile aferente si nu poate fi mai mic de 20 lei/ora si mai mare de 22,5 lei/ora.